Услуги

Данъчни услуги Юридически услуги Счетоводни услуги Труд и работна заплата Удостоверение А1 Възстановяване на ДДС
от ЕС

Данъчни услуги

 • Данъчно-ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на счетоводното и данъчно законодателство
 • Консултации във връзка с ДДС, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица
 • Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество
 • Консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на документи за прилагането им
 • Представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на декларации и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация

Юридически услуги

„Счетоводни услуги ИДИ“ ЕООД може да ви предложи пълен набор от юридически услуги, свързани с всички аспекти на вашия бизнес и да ви съдейства в сферите, които са с най-висока степен на значимост за бизнес опериращи както на местния, така и на международните пазари:
 • Вписване на годишните финансови отчети в Търговския регистър
 • Регистрация на фирми/дружества и търговци в Търговския регистър
 • Търговски сделки и договори
 • Договорно право
 • Дружествено право
 • Сливания и придобивания
 • Несъстоятелност
 • Недвижими имоти
 • Административно право
 • Интелектуална собственост
 • Процесуално представителство

Счетоводни услуги

 • Текуща счетоводна отчетност на стопанските операции, съгласно Закона за счетоводството, Счетоводни стандарти за малки и средни предприятия и Международните счетоводни стандарти.
 • Отчитане на материални запаси – складови наличности
 • Изготвяне и подаване на месечни справки – декларации и дневници по Закона за данъка върху добавената стойност
 • Изготвяне и подаване на месечни VIES и Интрастат декларации
 • Съставяне на амортизационната политика и амортизационния план на дружеството. Определяне на методите на амортизация, срока на годност, амортизационната норма, прага на същественост, одобрена от управителя на фирмата.Регистрация по ДДС
 • Месечни отчети и анализи за мениджмънта на дружеството
 • Изготвяне на междинни отчети и анализи
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации
 • Други счетоводни услуги, съгласно изискванията на клиента

Труд и работна заплата

 • Изготвяне и подаване на трудови и осигурителни декларации и уведомления
 • Изготвяне и поддръжка на трудови досиета на персонала
 • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости и фишове за заплати
 • Изготвяне на подаване на данни за осигурените лица
 • Обработка на болнични листове и подаване в Националния осигурителен институт
 • Изготвяне на служебни бележки, сметки за изплатени суми и удостоверения за стаж
 • Съдействие при работа със службите по трудова медицина
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
 • Удостоверение А1

  • След извършените промени в Кодекса на труда, от 2017 година са налице множество законодателни промени по отношение на командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, както в България така и във всички държави членки на ЕС.
  • Екипът на „Счетоводни услуги ИДИ“ ЕООД има богат опит в командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, кандидатстването и получаването на Удостоверение А1.
  • Какво е Удостоверение А1?
   Съгласно принципа за прилагане на законодателството само на една държава, че заетото или самостоятелно заетото лице се осигурява в държавата в която осъществява дейност като заето или самостоятелно заето лице. Удостоверение А1 удостоверява, че лице, което осъществява дейност като заето лице в държава-членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея и което е командировано или изпратено от този работодател в друга държава-членка, за да осъществява там дейности по извършване на услуги от името на същия работодател, продължава да е подчинено на осигурителното законодателството на първата държава-членка.
  • Кога имам нужда от Удостоверение А1?
   Удостоверение А1 е необходимо, когато работодателят на командированите или изпратените работници в държава-членка на ЕС, иска да продължи да плаща техните социални и здравни осигуровки в България.
  • Кой издава Удостоверение А1?
   В България компетентна да определя приложимото законодателство по Дял II от Регламент № 883/2004 и да издава Удостоверение А1 е Националната агенция за приходите (НАП).
  • С какво можем да ви помогнем?
   • Можем да ви консултираме как да получите Удостоверение А1 за приложимо законодателство по отношение на социалното осигуряване. Можем да подготвим документите и да ви представляваме пред НАП във връзка с издаване на Удостоверение А1.
   • Можем да Ви консултираме по Кодекса на труда и Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
   • Можем да Ви консултираме за законодателството в приемащата държава-членка, изискванията за регистрация на командированите или изпратените работници в тази държава.
   • Консултация за минималните изисквания на приемащата държава във връзка с командированите или изпратените работници.
   • Изготвяне на ведомости за заплати на командированите работници, при спазване и прилагане на чл. 6а от КСО.
   • Пълно счетоводно и данъчно обслужване.
  • Нашето възнаграждение?
   Възнаграждението на „Счетоводни услуги ИДИ“ ЕООД е по договаряне и зависи от сложността на всеки отделен казус, от обемът на работата и от броят на проведените консултации.
  • Глобите и контролът по приложението на Регламентите и Директивите на ЕС са изключително сериозни.
  • Свържете се с нас сега.

  Възстановяване на ДДС от ЕС - очаква се!

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.